Zavod za veterinarsku patologiju | Department of Veterinary Pathology |

NASTAVA

Osnovna djelatnost Zavoda za veterinarsku patologiju je održavanje  nastave u sklopu integriranog diplomskog studija za doktora veterinarske medicine, specijalističkih poslijediplomskih studija i doktorskog poslijediplomskog studija iz veterinarskih znanosti.

STRUČNA DJELATNOST

Zavod za veterinarsku patologiju obavlja i stručnu djelatnost koja obuhvaća odbukcije domaćih, divljih, egzotičnih i laboratorijskih životinja (godišnje oko 300 razudbi na zahtjev veterinara ili vlasnika te 700 za potrebe studentskih vježbi, kod čega se uzorkuje oko 4200 uzoraka za histopatološku pretragu). Rutinski se obavljaju patohistološka (godišnje oko 4200 uzoraka organa s obdukcije te 1000 biopsiranih uzoraka; ukupno oko 8000 hematoksilin-eozin preparata i 600 preparata diferencijalnih bojenja), citološka (godišnje oko 500 uzoraka, 1500 preparata), imunohistokemijska (godišnje oko 1000 preparata) i imunocitokemijska (godišnje oko 1000 uzoraka) pretraga na uzorcima koji su izuzeti na samom Zavodu prilikom obdukcije životinja ili uzorcima s obdukcije ili biopsiranim uzorcima koji su dostavljeni s Klinika Veterinarskog fakulteta ili vanjskih veterinarskih organizacija.

STRUČNA EDUKACIJA

Zavod za veterinarsku patologiju je od 2016. godine registrirani trening centar ECVP (European College of Veterinary Pathologists) za pripremu kandidata prilikom izlaska na certificirani ECVP ispit.

Voditelj trening centra: Izv. prof. dr. sc. Andrea Gudan Kurilj, DECVP, dr. med. vet.

ZNANSTVENI RAD

Osim nastavne i stručne djelatnosti na Zavodu se obavlja kontinuirani znanstveni rad te djelatnici Zavoda sudjeluju u istraživanjima u sklopu brojnih projekata kao voditelji ili suradnici pri čemu se dominantno radi istraživanju neoplastičnih i zaraznih bolesti domaćih, egzotičnih, laboratorijskih i divljih životinja.